Мой сайт
Главная | Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » Test category » Test forum » Тема 12. Экономический рост
Тема 12. Экономический рост
МН-211Дата: Четверг, 07.06.2012, 18:16 | Сообщение # 226
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 130
Репутация: 0
Статус: Offline
теорія
економічного зростання
Приблизно із середини 50-х років 20 ст. з’явилася неокласична теорія економічного зростання. В основу її були покладені такі положення:
1) вартість продукту створюється факторами виробництва, і передусім працею і капіталом, кожний з яких робить свій внесок в її створення;
2) ціни виробничих факторів, якими виступають заробітна плата і прибуток, дорівнюють їхнім граничним продуктам;
3) зв’язок між збільшенням факторів виробництва і зростан-ням продукту описується за допомогою виробничої функції.
Прикладом неокласичної виробничої функції є виробнича фу-нкція Кобба-Дугласа:
Y=A*K^a*L^(1-a)
*умножение^-степень
де А — продуктивність факторів виробництва за наявної техно-логії;
а — частка капіталу у виробленому продукті;
1–а — частка праці у виробленому продукті.

Виробнича функція Кобби-Дугласа має дві властивості:
1) властивість постійної віддачі від масштабу. Це означає, що у разі збільшення кількості праці та капіталу на певний процент, обсяг виробництва збільшується на такий самий процент;
2) виробнича функція Кобба-Дугласа є нелінійною і характе-ризується спадною граничною продуктивністю капіталу, згідно з якою кожна додаткова одиниця капіталу забезпечує виробництво меншого обсягу продукту, ніж попередня. Отже, чим більше за-стосовується капіталу, тим нижчою є його гранична продуктив-ність.

Рубанова Н.МН-211
 
ВайцДата: Четверг, 07.06.2012, 18:20 | Сообщение # 227
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Репутация: 0
Статус: Offline
Экономический рост определяется и измеряется двумя взаимосвязанными способами: как увеличение реального ВНП за некоторый период времени или как увеличение за некоторый период времени реального ВНП на душу населения. Использоваться могут оба определения. Например, если в центре внимания находятся проблемы военно-политического потенциала, более подходящим представляется первое определение. Но при сравнении жизненного уровня населения в отдельных странах и регионах явно более предпочтительным является второе определение. Так, ВНП Индии почти на 70% превосходит ВНП Швейцарии, однако по уровню жизни населения Индия отстает от Швейцарии более чем в 60 раз.
Обычно, исходя из любого из этих определений, экономический рост измеряется годовыми темпами роста в %. Например, если реальный ВНП составлял 200 млрд. дол. в прошлом году и 210 млрд. дол. в текущем, можно рассчитать темпы роста, вычитая из величины реального ВНП текущего года величину прошлогоднего реального ВНП и соотнести разность с величиной реального ВНП за прошлый год. В данном случае темпы роста составят (210 млрд. дол. - 200 млрд. дол.) /200 млрд. дол. = 5%.
Следует рассмотреть значение экономического роста. Увеличение общественного продукта в расчете на душу населения означает повышение уровня жизни. Рост реального продукта влечет за собой возрастание материального изобилия. Т. е. иным способом можно сказать, что растущая экономика обладает большей способностью удовлетворять новые потребности и решать социально-экономические проблемы как внутри страны, так и на международном уровне.

Войцицкая Алёна УП-301
 
МН-211Дата: Четверг, 07.06.2012, 19:32 | Сообщение # 228
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 130
Репутация: 0
Статус: Offline
Розвиток неокласичної теорії економічного зростання зумовив необхідність внесення певних змін у політику економічного зростання. По-перше, на відміну від кейнсіанців, які пов’язують економічне зростання переважно із сукупним попитом, неокласики головну увагу приділяють потенційно можливим темпам зростання економіки і чинникам, від яких вони залежать. По-друге, використання апарату виробничої функції в процесі аналізу статистичної інформації поклало початок дослідженням, пов’язаним із визначенням внеску окремих факторів виробництва у приріст продукту. При цьому мова йде про вплив на зростання продукту не лише кількісних змін у факторах виробництва, а й якісних, які є результатом удосконалення технології виробництва.
Кейнсіанська і неокласична теорії економічного зростання будувалися на екзогенній основі. Це означає, що в їх моделях темп зростання економіки є функцією екзогенно визначених змінних (норма заощаджень, сукупна продуктивність факторів виробництва, капіталомісткість тощо). У подальшому почали виникати нові теорії економічного зростання, які пішли по шляху поступової ендогенізації параметрів моделі. Тому вони отримали назву «теорії ендогенного зростання». Згідно з цими теоріями параметри моделей економічного зростання почали визначатися не за межами цих моделей, а в процесі їх побудови.
Головною особливістю ендогенних теорій економічного зростання є те, що крім праці і фізичного капіталу в них ураховуються чинники, від яких залежить продуктивність праці: людський капітал, витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, державне регулювання.
Найбільшого розвитку набули моделі ендогенного зростання, що враховують людський капітал. Під людським капіталом розуміють сукупність продуктивних якостей працівника, які формують його потенціал до праці. Цей потенціал включає: здоров’я, знання, досвід, навики до праці та інші якості людей, від яких залежить продуктивність праці. Оскільки будь-який капітал є функцією інвестицій, то основними формами інвестицій у людський капітал є освіта, виховання, охорона здоров’я, а також інші витрати, пов’язані з підготовкою людини до виробничої діяльності. Чим більше інвестицій вкладається в людський капітал, тим вищими є продуктивність праці і темпи економічного зростання.
Першою науковою працею з ендогенних теорій економічного зростання була модель Д. Ромера (1986). Слідом за моделлю Ромера були запропоновані інші моделі ендогенного зростання, зокрема модель Р. Лукаса (1988), Р. Барро (1990). У моделях ендогенних теорій економічного зростання виробнича функція будується з трьома факторами виробництва, якими є праця, фізичний капітал і людський капітал. На відміну від праці і фізичного капіталу людський капітал є надбанням всього суспільства, а не окремих економічних суб’єктів, і тому може бути використаний всіма підприємствами. При цьому людський капітал розглядається як довготривалий економічний ресурс, що нагромаджується в результаті навчання людей у молодому віці та забезпечує підвищення продуктивності праці впродовж наступного періоду їх трудової діяльності.
Рубанова Н.МН-211
 
ВайцДата: Четверг, 07.06.2012, 19:40 | Сообщение # 229
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Репутация: 0
Статус: Offline
1) Под экономическим ростом понимают увеличение объемов товаров и услуг, созданных за определенный период.
2) Экономический рост можно определить как рост реального ВНП или рост реального ВНП на душу населения. Он обеспечивает прирост производства, используемый для решения внутренних и международных социально-экономических проблем.
3) Экономический рост определяется следующими факторами: природные ресурсы, трудовые ресурсы, капитал, технологии.
4) При экстенсивном экономическом росте достигается сокращение уровня безработицы, достижения полной занятости, которая позволяет увеличить темпы роста. Но это явление временно, т.к. состояние полной занятости не может восполняться ежегодно и на следующий год темп роста будет такой же.
5) Экстенсивный путь развития носит застойный характер, фактически нет технического прогресса, морально и физически изнашиваются производственные основные фонды, снижается фондовооруженность работников.
6) Интенсивный тип экономического роста ведет к качественному обновлению всего процесса расширенного производства и является наиболее перспективным.
7) Государство может играть значительную роль в экономическом росте при правильной налоговой политике и политике инвестирования.
8) В последние годы в качестве условия и результата экономического роста все чаще рассматривается система социальных результатов.
9) Нынешний экономический рост в Украине носит восстановительный характер.
10) Государственная политика и программы в Украине должны быть направлены не просто на содействие экономическому росту, а и на обеспечение справедливого распределения результатов рыночного развития, особенно – путем инвестиций в начальное образование и здравоохранение. Они также должны обеспечивать защиту имущественной и личной безопасности населения от каких-либо посягательств.
11) Поскольку в Украине рынок еще недостаточно развит, то государство должно взять на себя функции по его стимулированию. Здесь очень важно сделать разумный выбор между разными вариантами государственного вмешательства.
12) Сейчас задача Украины, на мой взгляд, состоит в том, чтобы научиться устойчиво развиваться в условиях меняющегося постиндустриального мира, не ввязываясь в войны, избегая внутренних смут, научиться извлекать уроки из своих и чужих ошибок.

Войцицкая Алёна УП-301
 
МН-211Дата: Четверг, 07.06.2012, 19:47 | Сообщение # 230
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 130
Репутация: 0
Статус: Offline
Одним із найбільших досягнень теорії економічного зростан-ня є створення моделі Роберта Солоу, яка була опублікована у 1956 р. Свою модель Солоу побудував з урахуванням ідей як кейнсіанської, так і неокласичної теорій. У кейнсіанської теорії Солоу запозичив функцію інвестицій, обсяг яких ставиться в за-лежність від доходу і норми заощаджень. Відповідно до неокла-сичної теорії він спирається на апарат виробничої функції, але чинники економічного зростання доповнює зростанням населен-ня та технічним прогресом.
Модель Солоу ґрунтується на низці передумов. Серед них го-ловними є такі:
1. Об’єктом моделювання слугує приватна закрита економіка, рівновага в якій визначається за формулою Y = C + I.
2. Цільовою функцією моделі є зростання не загального
обсягу продукту, а збільшення його обсягів на одного праців-ника, тобто зростання продуктивності праці. Тому в моделі Со-лоу абревіатура будується за допомогою малих букв, які відо-бражують відповідні параметри в розрахунку на одного пра-цюючого:
продуктивність праці — y = Y / L;
капіталоозброєність — k = K / L;
інвестиції — i = I / L.
Врахуємо ще два параметри: s — норма заощаджень, яка є по-хідною від норми споживання, тобто s = 1 – c; d — норма амор-тизації, що відображує частку капіталу, яка щорічно зношується в процесі його використання.
3. Продуктивність праці залежить від її капіталоозброєності. Це положення реалізується на основі перетворення простої виро-бничої функції: Y = f(K, L).
Рубанова Н.МН-211
 
ВайцДата: Четверг, 07.06.2012, 19:59 | Сообщение # 231
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Репутация: 0
Статус: Offline
Показатели экономического роста
Экономический рост определяется и измеряется двумя взаимосвязанными способами:
1) как увеличение реального валового национального продукта (ВНП) за некоторый период времени;
2) как увеличение за некоторый период времени реального ВНП на душу населения.
Использоваться могут оба определения. Однако при сравнении жизненного уровня населения в отдельных странах и регионах явно более предпочтительным является второе определение. «Так, ВНП Индии почти на 70% превосходит ВНП Швейцарии, однако по уровню жизни населения Индия отстает от Швейцарии более чем в 60 раз. Обычно, исходя из любого из этих определений, экономический рост измеряется годовыми темпами роста в %. Например, если реальный ВНП составлял 200 млрд. дол. в прошлом году и 210 млрд. дол. в текущем, можно рассчитать темпы роста, вычитая из величины реального ВНП текущего года величину прошлогоднего реального ВНП и соотнести разность с величиной реального ВНП за прошлый год. В данном случае темпы роста составят (210 млрд. дол. - 200 млрд. дол.) /200 млрд. дол. = 5%».

Также экономический рост можно оценить с помощью системы взаимосвязанных показателей, отражающих изменение результата производства и его факторов.

В условиях рыночной экономики для обеспечения производства товаров и услуг, как известно, необходимы три фактора производства: труд, капитал и земля (природные ресурсы). Следовательно, совокупный продукт Y есть функция от затрат труда (L), капитала (К) и природных ресурсов (N):

Для характеристики экономического роста используется ряд показателей, с помощью которых измеряется результативность применения отдельных факторов производства.

Во-первых, важным показателем экономического роста является отношение - производительность труда, то есть отношение объема выпуска продукции к затратам живого труда, осуществленным в процессе производства товаров и услуг. Обратное отношение - называется трудоемкостью продукции.

Во-вторых, отношение объема продукции к величине использованного в процессе производства капитала - это производительность капитала, или капиталоотдача. Обратный показатель - это капиталоемкость продукции.

В-третьих, важным показателем экономического роста является и отношение объема продукции к затратам природных ресурсов - земли, энергии и так далее. - производительность природных ресурсов. Обратное отношение показывает ресурсоемкость продукции.

Рассмотренные показатели , , и характеризуют производительность соответствующих факторов производства. Кроме указанных отношений между выпуском продукции и отдельными факторами производства используются и отношения между самими факторами производства для характеристики связи между ними. Таким показателем является прежде всего отношение между затратами капитала и затратами труда , то есть капиталовооруженность труда.

Для анализа экономического роста имеют важное значение и показатели предельной производительности, которые определяют размер прироста выпуска продукции в зависимости от прироста каждого отдельного фактора при неизменности остальных факторов производства. Во-первых, это отношение добавочного продукта к добавочному труду , то есть предельная производительность труда. Во-вторых, это отношение добавочного продукта к добавочному капиталу - , то есть предельная производительность капитала. В-третьих, отношение добавочной продукции к добавочному использованию природных ресурсов - , то есть предельная производительность природных ресурсов

Показатели предельной производительности (труда, капитала и природных ресурсов) выражают определенный вклад каждого фактора производства в увеличении общего объема выпуска продукции:

Таким образом, общий объем выпуска представляет собой сумму произведений величины каждого из используемых факторов производства на его предельную производительность.

Одним из главных инструментов анализа экономического роста является производственная функция. Производственная функция выражает зависимость между максимальным выпуском продукции и затратами, которые необходимы для ее производства, а также зависимость между самими затратами.

Y означает национальный доход или ВНП данной страны, а L, K, N - наличные трудовые ресурсы, капитал и земельные ресурсы в масштабах национальной экономики .

Войцицкая Алёна УП-301
 
RubiЧkaДата: Четверг, 07.06.2012, 20:33 | Сообщение # 232
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Репутация: 0
Статус: Offline
Итак, можна подвести итог.
Социальная политика, в узком смысле, подразумевает, прежде всего, действия правительства, направленные на распределение и перераспределение доходов различных членов и групп общества, а, в широком смысле, – это одно из направлений макроэкономического регулирования, призванное обеспечить социальную стабильность общества и создать, на сколько это возможно, одинаковые "стартовые условия" для всех граждан страны. Сущность социальной политики заключается еще и в том, что она является составной частью внутренней политики государства, воплощенной в его социальных программах и практике, и регулирующей отношения в обществе в интересах и посредством интересов его основных социальных групп. Что же касается направлений социальной политики, то здесь обычно их выделяется два: социальная политика в широком смысле, которая охватывает решения и мероприятия, затрагивающие все сферы жизни членов общества, и собственно социальная политика (политика в области социальной защиты).

Мы выяснили, что социальная политика и социальная работа тесно взаимосвязаны между собой, по сути, говоря, одна без другой просто невозможна. С одной стороны, социальная работа представляет собой форму, способ реализации социальной политики. С другой стороны, социальная политика раскрывается в социальной работе. Какова социальная политика, такова и социальная работа. Но, есть место и обратной связи, т. е. социальная работа не может не сказаться на социальной политике, её ориентирах, целях и задачах.

Одним из механизмов реализации социальной политики является разработка и превращение в жизнь различного рода социальных программ.

Таким образом, социальная политика, – это одна из важнейших составляющих жизни любого общества, но уровень ее развития напрямую зависит от уровня развития этого общества. И, видимо наше общество еще пока не созрело до такой степени, чтобы жить без потрясений. Но государство делает всевозможные усилия, чтобы смягчать эти потрясения, и старается вообще не допускать их возникновения. Главное здесь, чтобы усилия в данном направлении шли не только "сверху", но и "снизу", чтобы каждый из нас осознавал свою значимость в этом мире.

УП-301, РУБЕЖАНСКАЯ ЮЛИЯ
 
ВайцДата: Четверг, 07.06.2012, 20:46 | Сообщение # 233
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Репутация: 0
Статус: Offline
Экономический рост определяется и измеряется двумя взаимосвязанными способами: как увеличение реального ВНП за некоторый период времени или как увеличение за некоторый период времени реального ВНП на душу населения. Использоваться могут оба определения. Например, если в центре внимания находятся проблемы военно-политического потенциала, более подходящим представляется первое определение. Но при сравнении жизненного уровня населения в отдельных странах и регионах явно более предпочтительным является второе определение. Так, ВНП Индии почти на 70% превосходит ВНП Швейцарии, однако по уровню жизни населения Индия отстает от Швейцарии более чем в 60 раз.
Обычно, исходя из любого из этих определений, экономический рост измеряется годовыми темпами роста в %. Например, если реальный ВНП составлял 200 млрд. дол. в прошлом году и 210 млрд. дол. в текущем, можно рассчитать темпы роста, вычитая из величины реального ВНП текущего года величину прошлогоднего реального ВНП и соотнести разность с величиной реального ВНП за прошлый год. В данном случае темпы роста составят (210 млрд. дол. - 200 млрд. дол.) /200 млрд. дол. = 5%.
Следует рассмотреть значение экономического роста. Увеличение общественного продукта в расчете на душу населения означает повышение уровня жизни. Рост реального продукта влечет за собой возрастание материального изобилия. Т. е. иным способом можно сказать, что растущая экономика обладает большей способностью удовлетворять новые потребности и решать социально-экономические проблемы как внутри страны, так и на международном уровне.

Войцицкая Алёна УП-301
 
VeraДата: Четверг, 07.06.2012, 22:12 | Сообщение # 234
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 132
Репутация: 0
Статус: Offline
Экономический рост зависит от ряда факторов. Под факторами экономического роста понимаются те явления и процессы, которые определяют возможности увеличения реального объема производства, повышения эффективности и качества роста.

По способу воздействия на экономический рост различают прямые и косвенные факторы. Прямыми называют те, которые непосредственно определяют физическую способность к экономическому росту. Косвенные факторы влияют на возможность превращения этой способности в действительность.

К прямым относятся факторы, непосредственно определяющие динамику совокупного производства и предложения:

увеличение численности и повышение качества трудовых ресурсов;
рост объема и улучшение качественного состава основного капитала;
совершенствование технологии и организации производства;
повышение количества и качества вовлекаемых в хозяйственный оборот ресурсов;
рост предпринимательских способностей в обществе.
В состав косвенных входят факторы спроса и распределения:

снижение степени монополизации рынков;
уменьшение цен на производственные ресурсы;
снижение налогов на прибыль;
расширение возможности получения кредитов.
Если применение косвенных факторов происходит в обратном порядке (увеличивается монополизация, растут налоги и т.п.), то экономический рост будет сдерживаться.

ЯНЧУК ВЕРА УП 301
 
Ольга_Гудимова_УП-301Дата: Пятница, 08.06.2012, 00:11 | Сообщение # 235
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Ловушки роста
Темпы ежегодного экономического роста украинской экономики в 2000–2007 гг. в среднем составляют 7%, что значительно выше среднемировых показателей. Однако год за годом Украина снижает свои позиции в международных рейтингах конкурентоспособности экономики, индекса человеческого развития, глобализации, экономической свободы и так далее. Можно, конечно, утверждать, что в самой практике ранжировать страны по тем или иным параметрам экономического развития больше политики, чем собственно экономики. Но не следует закрывать глаза на очевидные вещи: достаточно динамичный экономический рост наблюдается в Украине на протяжении вот уже 8 лет, а украинцам никак не удается нащупать его плоды в своем кармане. ВВП растет, а наше благосостояние нет. В 2007 году динамика уровня реальных зарплат в Украине – самая низкая в Европе. Инфляция в текущем году превысит 10%, то есть полностью поглотит годичный рост уровня зарплат даже вплоть до снижения реальных доходов.Во-первых[, оживление экономики в Украине носит сугубо экстенсивный характер, происходит, прежде всего, за счет традиционной продукции и в основном обеспечен благоприятной внешней конъюнктурой для металлопродукции первых переделов. Такой рост провоцирует примитивизацию национальной промышленности, консервирует приобретенный в ходе реформ сырьевой перекос реального сектора экономики. Источники экономического развития, которое базируются на количественном наращивании металлургического и сырьевого экспорта в условиях заниженного обменного курса гривны, на сегодня фактически исчерпаны.
Отечественная экономика остается слабо диверсифицированой, с низким уровнем инноваций и эффективностью использования ресурсов. Она характеризуется значительным межотраслевым дисбалансом, который воспроизводится на уровне инвестиционной, ценовой и налоговой политики государства. Сегодня в структуре реального сектора экономики Украины потребительский сектор составляет 19,7%, инвестиционно-инновационный – 18,2%, энергосырьевой – 23,8%, инфраструктурный – 19,7%. В развитых странах картина прямо противоположная: на потребительский сектор приходится до 50% ВВП, инвестиционно-инновационный – до 20%, энергосырьевой – до 7%, инфраструктурный – до 30%.
Во-вторых, в украинской экономике наблюдаются большие внутренние колебания доходности. Распределение валовой прибыли осуществляется в пользу финансового посредничества, операций с недвижимостью, торговли. В то время как реальный сектор экономики, который собственно и формирует ключевые предпосылки эффективности и пропорционального развития экономики, поставлен в крайне невыгодные условия. Машиностроение, которое производит 4,7% ВВП, присваивает только 3,2% валовой прибыли. Обрабатывающая промышленность платит 53,4% налогов на производство и импорт, в то время как торговля и операции с недвижимостью - только 10,8%. Эти примеры красноречиво свидетельствуют о том, что в Украине сегодня выгоднее спекулировать, чем производить.

В-третьих, главная проблема отечественной экономики, вопреки распространенному убеждению, состоит не в низкой способности научного сектора производить инновации, а в том, что эти инновации в Украине практически некому потреблять. Специалистами из НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины разработаны уникальные приемные устройства на основе полупроводниковых монокристаллов для интроскопов, которые используется на таможне для проверки багажа и грузов. Основным заказчиком уникальной продукции украинских ученых сегодня выступает корпорация Smiths Heimann GmbH (Германия), выигравшая тендер на переоборудование 600 американских аэропортов США в рамках программы борьбы с международным терроризмом. Однако фактически отсутствие внутренних заказов заставляет думать: Украине сегодня выгоднее поддерживать американскую систему национальную безопасности, нежели укреплять собственную. Кристаллы селенида цинка, работающие в интроскопах, могут использоваться и в медицинских томографах нового поколения, которые одновременно минимизируют облучение пациента и делают диагностику более точной. Тем не менее, и здесь в производственном внедрении украинской инновации в большей степени заинтересована Россия, а не МОЗ Украины.

Все эти факты красноречиво свидетельствуют о том, что из всех известных моделей экономического роста Украина приняла на вооружение самую деструктивную модель «роста без развития».
 
МН-211Дата: Пятница, 08.06.2012, 01:00 | Сообщение # 236
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 130
Репутация: 0
Статус: Offline
Государство играет значительную роль в регулировании экономического
роста и следует рассмотреть какие меры государственного регулирования
наилучшем образом могут стимулировать этот процесс.
1. Кейнсианцы рассматривают экономический рост преимущественно с
точки зрения факторов спроса. Обычно они объясняют низкие темпы роста
неадекватным уровнем совокупных расходов, которые не обеспечивают
необходимого прироста ВНП. Поэтому они проповедуют низкие ставки процента
(политику “дешевых денег”) как средство стимулирования капиталовложений.
При необходимости финансово-бюджетная политика может использоваться для
ограничения правительственных расходов и потребления, с тем чтобы высокий
уровень капиталовложений не приводил к инфляции.
2. В противоположность кейнсианцам, сторонники “экономики
предложения” делают упор на факторы, повышающие производственный
потенциал экономической системы. В частности, они призывают к снижению
налогов как к средству, стимулирующему сбережения и капиталовложения,
поощряющему трудовые усилия и предпринимательский риск. Например, снижение
или отмена налога на доход от процентов приведет к увеличению отдачи от
сбережений. Аналогичным образом, если облагать подоходным налогом суммы,
идущие на выплаты по процентам, это приведет к ограничению потребления
и стимулированию сбережений. Некоторые экономисты выступают за введение
единого налога на потребление в качестве полной или частичной замены
личного подоходного налога. Смысл этого предложения состоит в ограничении
потребления и стимулировании сбережений. В отношении капиталовложений эти
экономисты обычно предлагают уменьшить или отменить налог на прибыли
корпораций, в частности предоставить значительные налоговые льготы на
инвестиции. Было бы правомерно сказать, что кейнсианцы уделяют больше
внимания краткосрочным целям, а именно поддержанию высокого уровня
реального ВНП, воздействия на совокупные расходы. В отличие от них,
сторонники “экономики предложения” отдают предпочтения долгосрочным
перспективам, делая упор на факторы, обеспечивающие рост общественного
продукта при полной занятости и полной загрузке производственных
мощностей.
3. Экономисты разных теоретических направлений рекомендуют и
другие возможные методы стимулирования экономического роста. Например,
некоторые ученые пропагандируют индустриальную политику, посредством
которой правительство взяло бы на себя прямую активную роль в формировании
структуры промышленности для поощрения экономического роста. Правительство
могло бы принять меры, ускоряющие развитие высокопроизводительных отраслей
и способствующие перемещению ресурсов из низко производительных
отраслей. Правительство также могло бы увеличить свои расходы на
фундаментальные исследования и разработки, стимулируя технический
прогресс. Рост расходов на образования также может способствовать повышению
качества рабочей силы и росту производительности труда.
При всей многочисленности и сложности возможных методов
стимулирования экономического роста большинство экономистов едины в том,
что увеличение темпов экономического роста является весьма непростой
задачей, - капиталоемкость и склонность к сбережениям нелегко поддаются
мерам регулирования.
Рубанова Н.МН-211
 
ChuzhikovДата: Вторник, 25.12.2012, 22:06 | Сообщение # 237
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Я считаю, что для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо реализовать стратегический план социально-экономического развития Украины, включающего в себя комплекс важнейших структурных реформ, среди которых особое значение имеют:налоговая реформа – снижение налогового давления на хозяйствующие субъекты и доходы украинских граждан.Пенсионная реформа – создание (в дополнение к существующей системе) негосударственных пенсионных фондов, средства которых могли стать мощным источником внутренних инвестиций.
Комплекс мер по обеспечению энергетической безопасности Украины. Реформа вооруженных сил – в частности, обеспечение мер по социальной защите военнослужащих.Реформа жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Меры по либерализации экономики, которые, в частности, подразумевают умеренное и рациональное вмешательство государства в политику ценообразования.
НИЭИ проанализировал стратегические планы по преодолению финансово-экономического кризиса, которые разрабатываются и реализуются правительствами других стран, а также рекомендации известных международных организаций по этим вопросам. Стратегии выхода из современного экономического кризиса, которые реализуются большинством стран мира, как правило, базируются на «оздоровлении» финансовой системы и стимулировании внутреннего спроса. Но бессистемное направление денежных потоков в финансовый сектор даже в странах, которые имеют свободно конвертируемые валюты, не возобновляет ожидаемого кредитования реального сектора экономики.
Украина является страной, экономика которой слишком открыта и неконкурентоспособна, а внутренний рынок неразвит, не имеет свободно конвертируемой валюты и внутренних сбережений, которые смогли бы быть использованы для инвестиций. Таким образом, методы и механизмы, которые используют развитые страны для выхода из кризиса, в Украине вряд ли сработают. В то же время кризис, делая неэффективно работающие предприятия неконкурентоспособными на отечественном и международных рынках, дает шанс экономике избавиться от неэффективного производства и провести, таким образом, долгожданную структурную реформу.
Но любая реформа, для того, чтобы быть эффективной, должна основываться на тщательным образом разработанных концептуальных принципах, реализация которых предусматривает общие и согласованные действия всех ветвей государственной власти.

Чужиков Артём ЕК-512
 
UliaДата: Среда, 26.12.2012, 20:08 | Сообщение # 238
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Экономический рост - это увеличение объема производства продукции в национальной экономике за определенный период времени (как правило, за год).
На экономический рост влияет множество факторов.

Факторы, влияющие на экономический рост:

1. количество и качество трудовых ресурсов

2. эффективность основного капитала

3. количество и качество природных ресурсов

4. эффективность управления

5. эффективность технологий

Различают интенсивные и экстенсивные факторы экономического роста:
Экстенсивный фактор роста реализуется за счёт количественного увеличения ресурса (например, за счет роста численности работников). При этом средняя производительность труда существенно не изменяется. Для экстенсивных факторов роста характерен закон снижения отдачи при чрезмерном увеличении ресурса. Например, неоправданное увеличение численности организации может привести к избытку рабочей силы и к снижению производительности труда. Также к экстенсивным факторам роста относятся увеличение земли, затрат капитала труда. Эти факторы не связаны с инновациями, с новыми производственными технологиями и технологиями управления, с ростом качества человеческого капитала.
Интенсивные факторы экономического роста определяются совершенствованием и повышением качества систем управления, технологий, использованием инноваций, модернизацией производств и повышением качества человеческого капитала. Главным интенсивным фактором роста и развития современной экономики, как индустриальной, так инновационной является высококачественный человеческий капитал.

Стабильный рост возможен за счет роста производительности труда, включая инновации, за счет стабильных инвестиций и снижения реальных затрат (издержек) на уровне отдельных фирм (эквивалентное понятие — роста общей производительности факторов)и в целом в экономике. Такие факторы, как технический прогресс, накопление физического и человеческого капитала, создание инфраструктуры и экономических институтов, в долгосрочной перспективе способствуют экономическому росту через повышение производительности труда, производительности человеческого капитала, модернизацию физического капитала и снижение издержек.

Ползик Юлия ЕК-512


Сообщение отредактировал Ulia - Среда, 26.12.2012, 20:09
 
ЕК-512Дата: Среда, 26.12.2012, 22:02 | Сообщение # 239
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
В течение десятилетия с 1998 по 2007 г. экономика Украины росла впечатляющими темпами. Однако в настоящее время, когда в результате мирового кризиса страна переживает период серьезных испытаний, ей необходимо решать проблемы структурного характера, которые подвергают риску экономический рост в долгосрочной перспективе. Выходом из сложившейся ситуации должны стать реализация потенциала роста перспективных отраслей и повышение производительности труда в масштабах страны.
Более высокий уровень производительности труда (то есть объем производства на единицу трудозатрат) позволит Украине решить как внутренние, так и внешние проблемы и вернуться на путь динамичного экономического развития. Повышение производительности сделает компании более конкурентоспособными: они смогут предлагать свою продукцию по более низким ценам, быстрее выполнять заказы, повысят качество продукции и увеличат объемы получаемой и реинвестируемой прибыли. Чем выше конкурентоспособность и производительность компаний в стране, тем сильнее ее экономика.
После провозглашения независимости Украина избрала курс социально-экономических реформ и демократизации, благодаря чему открылись новые возможности для формирования социально ориентированной рыночной экономики.
Однако рыночные преобразования 1991-1999 годов в Украине сопровождались ухудшением социально- экономического положения, уровня жизни населения и демографическим кризисом. Социальная политика в этот период была направлена на усиление социальной защиты населения, однако ее основы не были реформированы.
 
vika_Дата: Четверг, 27.12.2012, 00:46 | Сообщение # 240
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Статус: Offline
Главной задачей нового кабмина Украины назван экономический рост

Премьер-министр Украины Николай Азаров провел первое заседание новоназначенного кабинета министров, которое в понедельник одобрил президент Виктор Янукович. Глава правительства поставил министрам задачу разработать программу действий правительства на 2013-2014 годы, которая бы обеспечивала экономическое развитие в государстве.

По его словам, к разработке программы должны приобщиться все министерства. Программа должна быть подкреплена ресурсами: кредитными, инвестиционными, бюджетными. От этого главным образом зависит результат работы в 2013 году, отметил премьер. Главной задачей нового правительства Азаров назвал обеспечение экономического роста. "Только обеспечение экономического роста позволит обеспечить рост социальных стандартов", — приводит его слова пресс-служба правительства.

Премьер также акцентировал внимание министров на необходимость быть "более публичными", доступными для прессы, доносить до общества информацию о работе кабинета министров, о важных решениях, которые принимаются.

Правительство в новом составе приняло первые решения, среди которых перераспределена субвенция из государственного бюджета на осуществление государственных программ социальной защиты: таких, как помощь семьям с детьми, детям-инвалидам, инвалидам детства. Утвержден перечень бюджетных программ в соответствии с законом о государственном бюджете на 2013 год. Также премьер поручил новому вице-премьеру Александру Вилкулу контролировать утверждение местных бюджетов, министру социальной политики Наталии Королевской — взять на контроль вопросы выплаты зарплат. По словам Азарова, вопросами, связанными с чрезвычайными ситуациями, в правительстве будет заниматься вице-премьер Юрий Бойко.

ШАМБУРОВА ВИКА ЕК-512
 
Форум » Test category » Test forum » Тема 12. Экономический рост
Поиск:

Copyright MyCorp © 2018 | Создать бесплатный сайт с uCoz